HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka je skup preventivnih postupaka koji se poduzimaju u cilju osiguranja zdravstveno ispravne hrane. Od 01.01.2009. uspostava i održavanje sustava sigurnosti hrane – HACCP je obaveza subjekata u poslovanju s hranom koji su jedini odgovorni za zdravstvenu ispravnost hrane.

Naše stručne usluge u smislu su potpore na uvođenju preventivnih postupaka samokontrole koji se temelje na Vodiču dobre higijenske prakse i HACCP vodiču odobrenih od Ministarstva zdravstva RH te se prilikom službenih kontrola odredbe navedenih vodiča uzimaju u obzir. Ovisno u koju je kategoriju (niski, srednji, visoki rizik) objekat razvrstan upućujemo na potrebnu dokumentaciju za koju dajemo upute o načinu vođenja, koju nakon određenog vremenskog perioda kontroliramo kako bi se ispravile eventualne pogreške.

Na ovaj se način rješava jedan dio obaveza subjekata u poslovanju s hranom, a drugi dio je da se kroz dolaske u objekte radi dokumentacije na licu mjesta daju upute o postupanju sa hranom od prijema do stola kroz osnovne zahtjeve o skladištenju, predobradi, obradi, pohranjivanju, posluživanju, križnoj kontaminaciji, ponašanju zaposlenika, rada s mjernom opremom … dakle svega što je potrebno poduzimati da bi se osigurala zdravstvena ispravnost hrane.

 

Sph u kojima smo sudjelovali u uspostavi haccp sustava: